Regulamin

Niepubliczny żłobek Bajkowy Domek - pełna nazwa Integracyjne Centrum Opieki i Edukacji Bajkowy Domek Sylwia Nastaziak.

Na terenie Bajkowego Domku odbywają się zajęcia o charakterze OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNO-INTEGRACYJNYM.
Podstawowym założeniem funkcjonowania Bajkowego Domku jest zapewnienie przebywającym pod Naszą opieką dzieciom WSZECHSTRONNEJ OPIEKI i BEZPIECZEŃSTWA. Dołożymy wszelkich starań aby dzieci uczęszczające do Bajkowego Domku były wesołe, pogodne i szczęśliwe, zdobywały wiedzę i rozwijały swoja ciekawość. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich dostosowanych do ich wieku zabawek znajdujących się w bawialni;
Na terenie Bajkowego Domku obowiązuje ABSOLUTNY ZAKAZ BICIA, OBRAŻANIA czy też przejawiania innych form AGRESJI Dotyczy to wychowawców, dzieci i rodziców.
OPIEKA i EDUKACJA - Podstawa programowa Bajkowego Domku koncentruje się na:
a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
b) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Bajkowego Domku, współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci.
Wynikające z powyższych celów zadania Bajkowy Domek realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,
c) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
d) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
e) podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
f) rozwijanie wrażliwości moralnej,
g) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
h) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
i) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
j) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

OPŁATY
Opłata rejestracyjna uiszczane jest jednorazowo
Czesne (abonament) za opiekę nad dzieckiem opłacane jest z góry, tak aby najpóźniej 4-ego dnia następnego miesiąca pieniądze były na koncie firmowym.

Bajkowy Domek czynny jest cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych , 2 tygodniowej przerwy wakacyjnej w sierpniu(wówczas opłata jest niższa o 300zł) oraz innych ustalonych przez dyrekcję placówki. Dyrektor zastrzega sobie prawo do ustanowienia wolnego w sytuacjach losowych, lub gdy nie osiągniemy minimum cateringowego (8dzieci)
Czesne - cennik jest niezmienny w czasie całego roku szkolnego /w czasie trwania umowy.
W czerwcu rodzice deklarują chęć uczęszczania dziecka do Bajkowego Domku na rok następny. Opłacają ubezpieczenie na kolejny rok szkolny.
O zawieszeniu działalności, przerwach w działaniu Bajkowego Domku rodzic zostanie poinformowany na co najmniej dwa tygodnie wcześniej, z wyjątkiem zdarzeń losowych.

OPIEKUNKI: oprócz wymienionych założeń i celów:
informują rodziców o ważnych zdarzeniach jakie miały miejsce w Bajkowym Domku
czytają bajki do snu,
przy każdej okazji prowadzą zabawy edukacyjno-poznawcze wspomagające rozwój maluszków
uczą dzieci samodzielności, pozwalają na „zabawy” z łyżką, ubieranie się, są czujne i otwarte na wszelkie przejawy samodzielności podopiecznego.

RODZICE:
Przyprowadzają dzieci ZDROWE, W przypadku kataru, kaszlu dostarczają zaświadczenie od lekarza o tym, że dziecko jest ZDROWE i NIE ZARAŻA innych dzieci. Zaświadczenie ważne jest 3 dni.
Informują o stanie zdrowia, skóry, uczuleniach i udzielają innych ważnych informacji na temat ich dziecka.
Terminowo opłacają czesne.

DZIECI w BAJKOWYM DOMKU:
mają prawo do:
zabawy, radości, zdobywania nowych umiejętności, błędów, okazywania emocji, samodzielności, odmiennego zdania, korzystania z zabawek stosownych do ich wieku,
nauki: samodzielnego jedzenia, ubierania, mycia ząbków, korzystania z nocnika,
zabraniamy przejawów jakiejkolwiek agresji i reagujemy na nie.

Zapraszamy

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do działu kontakt. Tam uzyskasz wszystkie informacje.

Skontaktuj się z nami