Regulamin

Niepubliczny żłobek Bajkowy Domek - pełna nazwa Integracyjne Centrum Opieki i Edukacji Bajkowy Domek Sylwia Nastaziak.

Na terenie Bajkowego Domku odbywają się zajęcia o charakterze OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNO-INTEGRACYJNYM.
Podstawowym założeniem funkcjonowania Bajkowego Domku jest zapewnienie przebywającym pod Naszą opieką dzieciom WSZECHSTRONNEJ OPIEKI i BEZPIECZEŃSTWA. Dołożymy wszelkich starań aby dzieci uczęszczające do Bajkowego Domku były wesołe, pogodne i szczęśliwe, zdobywały wiedzę i rozwijały swoja ciekawość. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich dostosowanych do ich wieku zabawek znajdujących się w bawialni;
Na terenie Bajkowego Domku obowiązuje ABSOLUTNY ZAKAZ BICIA, OBRAŻANIA czy też przejawiania innych form AGRESJI Dotyczy to wychowawców, dzieci i rodziców.
OPIEKA i EDUKACJA - Podstawa programowa Bajkowego Domku koncentruje się na:
a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
b) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Bajkowego Domku, współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci.
Wynikające z powyższych celów zadania Bajkowy Domek realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,
c) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
d) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
e) podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
f) rozwijanie wrażliwości moralnej,
g) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
h) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
i) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
j) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

OPŁATY
Opłata rejestracyjna uiszczane jest jednorazowo
Czesne (abonament) za opiekę nad dzieckiem opłacane jest z góry, tak aby najpóźniej 4-ego dnia następnego miesiąca pieniądze były na koncie firmowym.

Bajkowy Domek czynny jest cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych , 2 tygodniowej przerwy wakacyjnej w sierpniu(wówczas opłata jest niższa o 300zł) oraz innych ustalonych przez dyrekcję placówki. Dyrektor zastrzega sobie prawo do ustanowienia wolnego w sytuacjach losowych, lub gdy nie osiągniemy minimum cateringowego (8dzieci)
Czesne - cennik jest niezmienny w czasie całego roku szkolnego /w czasie trwania umowy.
W czerwcu rodzice deklarują chęć uczęszczania dziecka do Bajkowego Domku na rok następny. Opłacają ubezpieczenie na kolejny rok szkolny.
O zawieszeniu działalności, przerwach w działaniu Bajkowego Domku rodzic zostanie poinformowany na co najmniej dwa tygodnie wcześniej, z wyjątkiem zdarzeń losowych.

OPIEKUNKI: oprócz wymienionych założeń i celów:
informują rodziców o ważnych zdarzeniach jakie miały miejsce w Bajkowym Domku
czytają bajki do snu,
przy każdej okazji prowadzą zabawy edukacyjno-poznawcze wspomagające rozwój maluszków
uczą dzieci samodzielności, pozwalają na „zabawy” z łyżką, ubieranie się, są czujne i otwarte na wszelkie przejawy samodzielności podopiecznego.

RODZICE:
Przyprowadzają dzieci ZDROWE, W przypadku kataru, kaszlu dostarczają zaświadczenie od lekarza o tym, że dziecko jest ZDROWE i NIE ZARAŻA innych dzieci. Zaświadczenie ważne jest 3 dni.
Informują o stanie zdrowia, skóry, uczuleniach i udzielają innych ważnych informacji na temat ich dziecka.
Terminowo opłacają czesne.

DZIECI w BAJKOWYM DOMKU:
mają prawo do:
zabawy, radości, zdobywania nowych umiejętności, błędów, okazywania emocji, samodzielności, odmiennego zdania, korzystania z zabawek stosownych do ich wieku,
nauki: samodzielnego jedzenia, ubierania, mycia ząbków, korzystania z nocnika,
zabraniamy przejawów jakiejkolwiek agresji i reagujemy na nie.

STATUT PRYWATNEGO ŻŁOBKA „BAJKOWY DOMEK” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE



Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niepubliczny żłobek Integracyjne Centrum Opieki i Edukacji „Bajkowy Domek” zwany dalej „żłobkiem” ma swoją siedzibę przy ulicy Strzygłowskiej 41 04-872 Warszawa, natomiast miejscem wykonywania działalności jest adres: ulica F. Znanieckiego 16C lok. 31, o3-980 Warszawa.

2. Organem prowadzącym żłobek jest Sylwia Nastaziak – Właściciel, a zarazem Dyrektor placówki.

3. Ustalona nazwa używana przez żłobek w pełnym brzmieniu:

Niepubliczny żłobek Integracyjne Centrum Opieki i Edukacji Bajkowy Domek Sylwia Nastaziak

§ 2

Żłobek działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, w tym w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235; ze zm.; dalej jako: „Ustawa”).

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367; ze zm).

3. Niniejszego statutu.

4. Innych przepisów prawa.

Rozdział II
CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

§ 1

1. Celem działania żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 5 miesiąca życia do 3,5 lat w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka we właściwym dla niego wieku.

2. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolonego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, a następnie podopieczny przechodzi do placówki przedszkolnej. W szczególnym przypadku możliwe jest uczęszczanie do żłobka dziecka 4letniego.

§ 2
Zadaniem żłobka jest:

1. Zapewnienie dziecku opieki i warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych.
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami opieki pielęgnacyjnej.
3. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w żłobku, w tym także podczas zajęć oraz zabaw prowadzonych poza nim.
4. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci.
5. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i etapów rozwoju.
6. Przygotowanie dzieci do bezstresowego przejścia do przedszkola.
7. Udzielanie dzieciom wsparcia pedagogicznego.
8. Zapewnienie odpowiednich warunków przebywania w żłobku, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem sal oraz utrzymaniem porządku.
9. Zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry.

Zadania powyższe żłobek realizuje poprzez:

1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-dydaktycznych i edukacyjnych uwzględniając rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy do jego wieku.
2. Współpracę z rodzicami w zakresie wychowania dziecka, pomagania rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych ich pociech.
3. Rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji dziecka.
4. Uczenie dzieci umiejętności higienicznych i umiejętności dnia codziennego takich jak ubieranie się, mycie zębów, przebieranie się w piżamki, mycie rąk przed każdym posiłkiem itp.
5. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
6. Zachęcanie do nauki samodzielnego jedzenia.

§ 3
Zakres i sposób wykonywania zadań

1. Żłobek zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, opiekę oraz edukację.
a) grupa dzieci w żłobku liczy maksymalnie 15 osób. Dzieci nie są dzielone ze względu na wiek. Dopuszcza się możliwość podziału w momencie prowadzenia zajęć edukacyjnych.
b) dziećmi opiekują się 2/3 opiekunki z tym, że na opiekunkę przypada maksymalnie 5 (dzieci do 12 m-ąca życia i 8 dzieci dla grupy wiekowej 12+. c) w trakcie zajęć poza terenem (spacery) zapewniona jest opieka opiekunek.
2. W chwili gdy rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka zgłasza kierownikowi/opiekunce odbiór dziecka ze żłobka automatycznie ta osoba przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

Rozdział III
ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 1
1. Właściciel żłobka w każdym momencie ma prawo do wyznaczenia zgodnie z przepisami nowego Dyrektora placówki, zmian personalnych na stanowisku kierowniczym bądź administracyjnym oraz na stanowiskach opiekunek grupy.
2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w dni robocze, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Właściciela/Dyrektora oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Za dni wolne ustalone przez Właściciela/Dyrektora nie przysługuje zwrot pieniędzy.
3. Żłobek czynny jest 10 godzin dziennie tj. od godziny 7.30 do godziny 17.30.
4. Żłobek jest jedno oddziałowy gdzie maksymalnie może przebywać 15 dzieci.
5. Organizację pracy żłobka w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Właściciela/Dyrektora w porozumieniu personelu kierowniczego i opiekunek.
6. Żłobek może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
7. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki.
8. Dziecko może odebrać bądź przyprowadzić osoba wyznaczona przez rodziców/opiekunów prawnych. Osoba ta musi posiadać odpowiednie pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych.
9. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. W takich przypadkach personel żłobka ma prawo do niewydawania dziecka.
10. Życzenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
11. Koszty wyżywienia dziecka w pełni są pokrywane przez rodziców/opiekunów prawnych.
12. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Właściciela//Dyrektora/Kierownika.
13. Odpłatność za usługi świadczone przez żłobek obejmuje w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem, edukacją dziecka oraz koszty związane z wyżywieniem dziecka
14. Żłobek nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci, między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach. W żłobku nie są podawane dzieciom żadne leki, poza przypadkiem kiedy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się dzieckiem oraz rodzice/opiekunowie prawni dziecka wyrażają na to pisemną zgodę i podają szczegółową informację o dawkowaniu lekarstwa.
15. W przypadku gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic/opiekun prawny zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w przeciągu 1,5 godziny. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a stan dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej, personel wezwie taką pomoc na koszt rodziców/opiekunów prawnych.
16. Rodzice nie mogą uczestniczyć w zajęciach przeprowadzanych w żłobku. Wyjątek stanowią zajęcia adaptacyjne.
17. Rodzic/Opiekun raz w miesiącu dostarcza do placówki chusteczki mokre, suche. Kwartalnie, rękawiczki lateksowe, ręcznik papierowy, Po przyjęciu dziecka dostarcza wyprawkę ustalana rokrocznie min (kredki, farby, blok rysunkowy itp., śliniak, pościel, piżamkę i komplet ubranek na zmianę)

§ 2
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ŻŁOBKA

1. Liczbę nauczycieli i innych pracowników zależna jest od liczby i wieku dzieci.
2. Dopuszcza się możliwość pracy praktykantów, wolontariuszy, którzy są w trakcie bądź po studiach na kierunku psychologia i/lub pedagogika.
3. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem żłobka w oparciu o obowiązujące przepisy.
4. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka, regulaminem placówki i przestrzeganie tychże postanowień.
5. Współdziałanie opiekunek z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach wychowania i nauczania dzieci oraz informowanie o trudnościach i nieprawidłowościach związanych z rozwojem czy zachowaniem dziecka.
6. Wykonywanie przez opiekunki swoich obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem troski o dzieci.
7. Przestrzeganie dyscypliny pracy i poleceń Właściciela/Dyrektora przez personel żłobka.
8. Obowiązkiem opiekunek jest planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej.
9. Do zadań opiekunek w żłobku należy prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

§ 3
WYCHOWANKOWIE

1. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do 3 lat. Warunkowo do lat 4
2. Dzieci mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej.
c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
3. W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców//opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.
4. Do żłobka przyprowadzamy dzieci zdrowe bez objawów infekcji. Po przebytej chorobie lub nieobecności wymagane będzie zaświadczenie lekarskie dopuszczające dziecko do uczęszczania do żłobka.

Rozdział IV
Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

§ 1
1. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest:
a) wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną kart zgłoszenia dziecka, która dostępna jest tylko i wyłącznie na stronie internetowej żłobka (www.bajkowydomek.pl)
b) zawarcie umowy pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami a Właścicielem/Dyrektorem żłobka.
c) umowa jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego statutu/ regulaminu placówki, a rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania tychże dokumentów.
d) wpłaceniem wpisowego ustalonego przez Właściciela/Dyrektora żłobka.

§ 2
1. Zapisy do żłobka prowadzone są cały rok.
2. Rodzic otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu jego dziecka do żłobka po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej.
3. Dzieci do żłobka są przyjmowane w miarę wolnych miejsc. W przypadku maksymalnej ilość dzieci (grupa 15 dzieci) Właściciel/Dyrektor ma prawo do odmowy przyjęcia nowego dziecka.
4. Do żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom właściwa opiekę oraz bezpieczeństwo z zachowaniem określonych wymagań Ustawą i przepisami wykonawczymi do Ustawy.
5. Umowa pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka a żłobkiem zawierana jest na czas nieokreślony.
6. Żłobek przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności. O pierwszeństwie przyjęcia do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń.
§ 3
Istnieją sytuacje, w których dziecko może być skreślone z listy przyjętych dzieci:
a) zaleganie przez rodziców//opiekunów prawnych z opłatami za 1 miesiąc.
b) dziecko swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia innych podopiecznych żłobka lub personelu.
c) następuje brak współpracy pomiędzy opiekunami a rodzicami/prawnymi opiekunami w kwestii dotyczącej procesów edukacyjnych i wychowawczych dziecka.
d) w przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni zatają informacje o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego przeprowadzanie prawidłowego procesu kształcenia w grupie.
e) w przypadku nie uczęszczania dziecka do żłobka przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia.

Rozdział V
Zasady odpłatności i wyżywienia
§ 1
1. Usługi świadczone przez żłobek są odpłatne.
2. Wysokość opłaty za pobyt jest dostępna na stronie internetowej www.bajkowydomek.pl w zakładce „zapisy i cennik”.
3. Opłata rezerwacyjna jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacana na konto bankowe żłobka.
4. Opłata rezerwacyjna gwarantuje miejsce dla dziecka w żłobku. W tej kwocie uwzględnione są zajęcia adaptacyjne.
5. Niezależnie od przyczyn wygaśnięcia umowy opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
6. Żłobek zapewnia całodzienne wyżywienie dla dzieci w formie cateringu(śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek), które nie jest wliczone w cenę miesięcznego abonamentu za pobyt dziecka w placówce. Minimum cateringowe to zamówienie 10 porcji/dziennie
7. Opłata za pobyt dziecka w żłobku pobierana jest z góry do 4 dnia każdego miesiąca według kwoty podanej na umowie. Nieobecność dziecka nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej.
8. Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Jest to wartość stawki żywieniowej pomnożona przez liczbę dni roboczych żłobka. 9. Opłaty i ich wysokość Właściciel/Dyrektor ma prawo ustalać rokrocznie.
10. W razie planowanej/nieplanowanej nieobecności dziecka w żłobku rodzic jest zobowiązany powiadomić placówkę dzień wcześniej ewentualnie do godziny 7.30 w dniu nieobecności dziecka w formie sms lub za pomocą aplikacji i poinformować jaki czas dziecko będzie nieobecne w placówce. W przypadku zgłoszenia nieobecności do 7.30 rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności. Nieobecność zgłoszona po 7.30 nie będzie skutkowała odliczeniem stawki w danym dniu.
11. Opłaty dokonywane są na konto bankowe żłobka o numerze 81 1140 2004 0000 3602 4476 7732. Za datę zapłaty uważa się datę zaksięgowania kwoty na koncie. 12. W przypadku opóźnienia z zapłatą opłaty abonamentowej za pobyt dziecka i wyżywienie powyżej 7 dni od terminów wskazanych w pkt. 7 i 8 powyżej , będą naliczane odsetki umowne, Dyrektor żłobka zastrzega sobie również możliwość wypowiedzenia umowy w terminie tygodniowym po ówczesnym poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych na piśmie.
13. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiania z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
14. Zmiana wysokości opłat nie będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę (lub nie udzielenie jakiejkolwiek odpowiedzi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienie, o którym mowa w pkt. 13 powyżej, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.
15. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice/opiekunowie prawni na początku roku szkolnego (kwota za ubezpieczenie zawiera się w opłacie rejestracyjnej) jeżeli dziecko rozpoczyna edukację od początku roku szkolnego. Z chwilą dołączenia do grupy w późniejszym terminie Ubezpieczenie dziecka leży w gestii rodziców.

Rozdział VII
ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA

§ 1
1. Szczegółowe zasady funkcjonowania żłobka, w tym w szczególności jego organizację wewnętrzną, zasady działania, godziny przyjmowania i odbierania dzieci z placówki określa regulamin żłobka, niniejszy statut oraz strona internetowa żłobka www.bajkowydomek.pl .

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczność żłobka:
a) cały personel żłobka,
b) wychowanków,
c) rodziców/opiekunów prawnych.
2. Prawo nadawania statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do Właściciela placówki.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
4. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Zapraszamy

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do działu kontakt. Tam uzyskasz wszystkie informacje.

Skontaktuj się z nami